นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
นักบริหารงาน อบต.

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
เบอร์โทรศัพท์ 081-7833583