นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปัญญดา วงกุละ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางพันธ์ยิต สุนทร
นักจัดการงานทั่วไป

นางรักชนก ชาวส้าน
ครู (หัวหน้าศูนย์)

นางกินนารี จิตอารี
ครู

นางจำปี พัฒนสกุลกาล
ครู

นางนัจกานต์ จิตอารีย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสำอาง วุฒิเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางผ่องศรี จิตอารีย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิรดา ไชยวงค์
แม่บ้าน