นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
กองช่าง

นายวิทุล ตาลสิทธิ์
ผอ.กองช่าง

นายณัฐพล ต๊ะแก้ว
นายช่ายโยธา

นายอนุพงค์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวโชติกา จินดาสวัสดิ์
ผู้ช่วยธุรการ