นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
กองคลัง

นางสาวกิ่งจันทร์ ปรารมภ์
ผอ.กองคลัง

นางวาสนา พรหมรักษ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางพัชรินทร์ สองศรีโย
นักวิชาการพัสดุ

นางยุพิน รัตนประภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายชินรินทร์ ปิงกัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางปฐมาพร บุญเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศรัณย์ญาพร อุ่นเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้