นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
สำนักปลัด

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัดอบต.สถาน
เบอร์โทรศัพท์ 081-7833583

นางปัณฑารี ต๊อดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวิษณุ บุญสิงห์
นักพัฒนาชุมชน

นางขวัญดาว จันต๊ะวงค์
นักทรัพยากรบุคคล

นางลลิดา แก้วรากมุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสหภพ จิตอารีย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวทิพย์วรรณ เนตรทิพย์
นักจัดการงานทั่วไป

นายบัญชา ไชยเสน
นักวิชาการสาธารณสุข

นายแผงศร จิตอารีย์
พนักงานขับรถ

นายมานิตย์ จิตอารี
พนักงานขับรถ

นางภัทราพร ศิริรัตน์
แม่บ้าน