นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
คณะผู้บริหาร

นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
เบอร์โทรศัพท์ 098-8198312

- ว่าง -
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

- ว่าง -
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นายธวัช จิตอารี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
เบอร์โทรศัพท์ 098-0416928