นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
นักบริหารงาน อบต.
ชื่อ - สกุล : นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.สถาน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7833583
Email :