นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :