นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : นายอุดม จิตอารี
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8198312
Email :