นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
086 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ