นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
085 งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ