นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
06 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ัพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))