นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
064 ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก