นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
063 ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ