นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
059 การจัดเก็บภาษีและชำระภาษี
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ( (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))