นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
058 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง