นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
056 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( (18 ม.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))