นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
051 ประกาศ/คำสั่ง งานบุคลากร
คำสั่งที่ 101/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
คำสั่งที่ 102/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
คำสั่งที่ 037/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
คำสั่งที่ 003/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ ( (04 ม.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
คำสั่งที่ 243/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ( (14 ส.ค. 2563 | อ่าน 26 ครั้ง))
คำสั่งที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ( (14 ส.ค. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง))
คำสั่งที่ 458/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต. ( (27 ธ.ค. 2562 | อ่าน 26 ครั้ง))
คำสั่งที่ 459/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ( (27 ธ.ค. 2562 | อ่าน 21 ครั้ง))
คำสั่งที่ 460/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ( (27 ธ.ค. 2562 | อ่าน 25 ครั้ง))
คำสั่งที่ 461/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( (27 ธ.ค. 2562 | อ่าน 23 ครั้ง))
คำสั่งที่ 462/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการเทนหัวหน้าสำนักงานปลัด ( (27 ธ.ค. 2562 | อ่าน 30 ครั้ง))
คำสั่งที่ 463/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ( (27 ธ.ค. 2562 | อ่าน 26 ครั้ง))
คำสั่งที่ 400/2562 เรื่องกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง ( (07 พ.ย. 2562 | อ่าน 32 ครั้ง))
คำสั่งที่ 347/2559 เรื่อง กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง ( (01 พ.ย. 2559 | อ่าน 27 ครั้ง))
คำสั่งที่ 001/2557 เรื่องมอบหมายอำนาจนายก อบต.ให้รองนายก อบต. และเลขานุการฯ ( (02 ม.ค. 2557 | อ่าน 30 ครั้ง))