นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
050 งานแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก