นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
047 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 -2566 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))