นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม/ความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
รายงานผลคะแนน ITA 63 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))