นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
รายงานผลคะแนน ITA 63 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))