นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
รายงานผล ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
แนวทางปฏิบัติ ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))