นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุแต่งตั้ง ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
การคัดเลือก ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))