นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
025 นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล
นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))