นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
019 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส 1-2 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))