นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
018 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2564 ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))