นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
014 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการยื่นคำลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
คู่มือสำหรับประชาชน ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))