นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง))
คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
คู่มือปฏิบัติงาน อปท. ( (06 พ.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))