นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก(E-GP)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง))
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม และเครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางถนนสายบ้านนาฝาง - บ้านปางแก ระยะทางประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ธ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ธ.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ธ.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (08 ธ.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา และย้ายป้ายประกาศทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
จ้างเหมาบริการขุดลอกบ่อน้ำดิบ และทำคันกั้นน้ำของระบบผลิตน้ำประปา ณ บ้านนาฝาง หมู่ที่ ๖ และ ณ บ้านส้านหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓ รวมจำนวน ๒ จุด โดยเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))