นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ(E-GP)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (เมรุ) หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยล้า ( (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสถาน ร่วมกับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสถานหนึ่ง ( (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน พื้นที่รวม 8,376 ตารางเมตร จำนวน 9 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน พื้นที่รวม 3,880 ตารางเมตร จำนวน 7 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตำบล (ช่วงบ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านห้วยล้า หมู่ที่ ๕) ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๒ โครงการ ( (13 ส.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวน ๒ โครงการ ( (06 ส.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประเภทงานทาง จำนวน ๕ โครงการ ( (23 มิ.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประเภทงานอาคาร จำนวน ๕ โครงการ ( (23 มิ.ย. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ( (06 ต.ค. 2563 | อ่าน 35 ครั้ง))
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ( (08 ต.ค. 2562 | อ่าน 24 ครั้ง))