นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ( (13 ต.ค. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 ( (07 ก.ค. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง))
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านนาป่า - บ้านห้วยล้า หมู่ที่ 2,3,4,5,7,11,12,13 ตำบลสถาน จำนวน 9 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,120 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (08 พ.ค. 2563 | อ่าน 21 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนาทุ่งทรายทดแทนของเดิมห้วยปู๊ด หมู่ที่ 12 บ้านดอนสถานหนึ่ง ตำบลสถาน แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 15 เมตร พร้อมงานเรียงหินบรรจุกล่องตาข่าย ด้านท้ายฝายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (21 เม.ย. 2563 | อ่าน 22 ครั้ง))
โครงการขุดลอกอ่างห้วยนา บ้านส้านเหล่า หมู่ที่3 ตำบลสถาน มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 31 ครั้ง))
โครงการขุดลอกอ่างห้วยล้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน มีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 20308.82 ลูกบากศ์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง))
โครงการขยายไหล่ทางถนนสายตำบลเดิม สายบ้านห้วยล้า - บ้านนาฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (20 ก.พ. 2563 | อ่าน 30 ครั้ง))
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ( (09 ม.ค. 2563 | อ่าน 29 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงประปาในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (07 ม.ค. 2563 | อ่าน 24 ครั้ง))
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ( (06 ม.ค. 2563 | อ่าน 23 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) ( (03 ธ.ค. 2562 | อ่าน 25 ครั้ง))