นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2565 (28 พ.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน และสมาชิกสภาองค์การบริส่วนตำบลสถาน (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักส่วนส่วนตำบล (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVIC -19) (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง)
รายการสู้ภัยโควิด 19 (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัทเลฟโก้ฟูดส์ ประจำเดือน กันยายน ปี 2563 (17 ก.ย. 2563 | อ่าน 46 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม และเครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางถนนสายบ้านนาฝาง - บ้านปางแก ระยะทางประมาณ ๔,๙๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนสำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ(E-GP)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (เมรุ) หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยล้า (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสถาน ร่วมกับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสถานหนึ่ง (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน พื้นที่รวม 8,376 ตารางเมตร จำนวน 9 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน พื้นที่รวม 3,880 ตารางเมตร จำนวน 7 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
 
02 ประกาศราคากลาง(E-GP)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านนาป่า - บ้านห้วยล้า หมู่ที่ 2,3,4,5,7,11,12,13 ตำบลสถาน จำนวน 9 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,120 ตารางเมตร (08 พ.ค. 2563 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนาทุ่งทรายทดแทนของเดิมห้วยปู๊ด หมู่ที่ 12 บ้านดอนสถานหนึ่ง ตำบลสถาน แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 15 เมตร พร้อมงานเรียงหินบรรจุกล่องตาข่าย (21 เม.ย. 2563 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างห้วยนา บ้านส้านเหล่า หมู่ที่3 ตำบลสถาน มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างห้วยล้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน มีปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 20308.82 ลูกบากศ์เมตร (14 เม.ย. 2563 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนสายตำบลเดิม สายบ้านห้วยล้า - บ้านนาฝาง (20 ก.พ. 2563 | อ่าน 42 ครั้ง)
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก(E-GP)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม และเครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
เกมมาใหม่ กัน 21 ม.ค. 2565
ช่องทางดีๆ ดวน 20 ม.ค. 2565
เกม Hotpot พีจีสล็อต จอย 20 ม.ค. 2565
pgslot มีอะไรบ้างต้องรู้ก่อนจะเล่น โดม 20 ม.ค. 2565
pgslot มีอะไรบ้างต้องรู้ก่อนจะเล่น โดม 20 ม.ค. 2565
 
089 ประวัติวัดตำบลสถาน
 


    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/04/2021
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 24204
Page Views 42254