นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
 
วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ มีแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์พอเพียง ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นตำบลที่พัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
 
เป้าประสงค์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน โดยเน้นการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดใจ
5. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา
6. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้
7. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างและสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ตัวชี้วัด
1. มีระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น
2. มีระยะทางของถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. มีระยะถนนลาดยางเพิ่มขึ้น
4. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
5. ครัวเรือนที่มีประปาใช้
6. ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจากข้อมูล จปฐ.
7. ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยว หรือเทศกาล ประจำปีที่สำคัญของจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบรายปี ในช่วงเดียวกัน
8. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
9. ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ )ได้รับการดูแล (รับเบี้ยยังชีพ) เพิ่มขึ้น
10. จำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยลดลง
11. ปัญหาอาชญากรร หรือปัญหาสังคม ด้านอื่นในพื้นที่ อบต.สถาน ลดลง
12. โครงการ/กิจกรรมการศึกษา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน เพิ่มมากขึ้น
13. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุง
14. พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
15. ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม หรือ กิจกรรมของ อบต.สถาน เพิ่มขึ้น
16. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจที่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจมากที่สุด และพอใจมากรวมกัน แล้วมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
 
ค่าเป้าหมาย
1. การคมนาคมมีความสะดวก
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
4. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
5. มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม
9. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
 
กลยุทธ์
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด
๔)  ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน