นายอุดม จิตอารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน (18 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน ประจำปี 2565 (01 มี.ค. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (25 ก.พ. 2565 | อ่าน 76 ครั้ง)
No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ.2565 (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2565 (28 พ.ย. 2564 | อ่าน 137 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน และสมาชิกสภาองค์การบริส่วนตำบลสถาน (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักส่วนส่วนตำบล (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 208 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVIC -19) (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองหลวงคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงบ้านส้าน) ตำบลสถาน - เขตเทศบาลปัว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย. 2565) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำเหมืองห้วยศาลา) บ้านส้านหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย. 2565) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองหลวงคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงบ้านส้าน) ตำบลสถาน - เขตเทศบาลปัว ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย. 2565) ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำเหมืองห้วยศาลา) บ้านส้านหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย. 2565) ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุของโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) จำนวน ๒๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุของโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) จำนวน ๒๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุของโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) จำนวน ๒๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๕๘ น่าน) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อกระจกโค้ง ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดรายการตามร่างขอบเขตงาน) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุของโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
E-GP:01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านส้านหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓ (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง)
จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 13 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (เมรุ) หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยล้า (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 94 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสถาน ร่วมกับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนสถานหนึ่ง (09 ธ.ค. 2564 | อ่าน 83 ครั้ง)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 121 ครั้ง)
 
E-GP:02 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านส้านหนึ่ง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
โครงกาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตำบล(ช่วงบ้านดอนสถานหนึ่ง ม.12-บ้านห้วยล้า ม.5) (25 ส.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านดอนสถาน ม.1 ร่วมกับบ้านดอนสถานหนึ่ง ม.12 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บ้านดอนสถานหนึ่ง ม.12 (16 ก.พ. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึตรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.88-002 สายบ้านนาฝาง-ตำบลสกาด (20 ม.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง)
 
E-GP:05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร Canon FAX-L๑๗๐ (รหัสครุภัณฑ์ 424-61-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2565 | อ่าน 61 ครั้ง)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 97 ครั้ง)
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 89 ครั้ง)
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องปั๊มลม และเครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
นางรัตติกาล เชียงหนุ้น
ปลัด อบต.สถาน


    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/04/2021
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 58638
Page Views 94138